Store Tårn, Christiansø

Ombygning af fredet bygning til ramme for offentligt tilgængelige kulturaktiviteter.

Hovedide:
• At skabe en mere synlig adgang til Store Tårn- dog uden at modarbejde forsvarsanlæggets oprindelige ”afvisende” fremtoning. Man må gerne ”kante” sig frem til tårnet.
• At integrere opholdsmuligheder naturligt i adgangsarealet, inspireret af de klippestykker, der trapper sig op ad skråningen.
• At bevare det enkle plateau som forplads til Store Tårn, med en let markering af adgangsstien.
• Markering af indgangen til tårnet.
• Inde i tårnet: bevaring og fremhævelse af de klipper der stikker op, og gøre dem til en del af gulvet.

Selve plateauet vil fortsat være et græsareal. Belægningen ind over forarealet bør være uformel og kun som en antydet sti. Dette kan gøres med trædefl iser af granit udlagt i græsset. Alt efter det forventede slid kan stibelægningen anlægges tæt eller åben. Det er vigtigt at der er græs mellem belægningsstenene og at stien ikke har et stramt forløb. Den eksisterende stenbelægning med vandrenden på tårnets nordøstlige side ønskes retableret, hvor den mangler ud for brønden. Tårnets kant mod terræn på plateauet skal hele vejen være den rustikke stenbelægning eller klippen.

Bygherre:

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Arkitekt:

Mette Maegaard Nielsen ApS

Areal:

450 m²

Anlægssum:

ca. 30 mio. kr.

Udførelse:

2015-