Helhedsplan for AAB afd. 38, Husum

Bebyggelsen er tegnet af Kay Fisker med landskabsprojekt tegnet af Carl Th. Sørensen.
Helhedsplanen er udarbejdet på baggrund af beboerinddragelse med det formål at fremtidssikre bebyggelsen med udgangspunkt i beboernes behov og ønsker og under hensyn til de eksisterende kvaliteter.
Generelt er vores tilgang, at vi fastholder det store parkgreb som en fin grønning i nord/sydgående retning.
Det tilstødende øst/vestvendte mindre “gårdrum” nedbrydes i små seperate haverum og der arbejdes med at udlægge nærophold og nærlegepladser lokalt ved næsten alle blokke.
Parkering og stier flyttes væk fra indgangspartierne og husmurene, således der kan etableres semiprivate zoner langs indgangssiderne.
Der etableres tre større aktivitets- og legeområder for større børn og voksne. Stiforløb aktiveres ved at tilknytte opholdspladser og muligheder for at gå på tværs.
Resultatet vil være mere oplevelsesrige friarealer med tilstrækkelige muligheder for ophold og aktiviteter.

Bygherre:

Boligforeningen AAB

Arkitekt:

RUBOW Arkitekter A/S

Ingeniør:

Grontmij

Areal:

30.000 m²

Udførelse:

2014-